Avalik arutelu!

AKTSIASELTS TURVAS on Keskkonnaametile esitanud maavara kaevandamise loa taotluse, mille menetluse käigus on algatatud keskkonnamõju hindamine. Kaevandamisloa taotlemise eesmärgiks on turba kaevandamine Imsi turbamaardlas. Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata Imsi turbatootmisalal läbiviidava tegevusega kaasnevaid keskkonnamõjusid.
Imsi turbatootmisala mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise avalik arutelu toimub Lelle rahvamajas 14. augustil kell 16.00